Kedves szülők!

     

Szeretném, ha az alábbi cikket elolvasnák mindazok, akiknek aktuális lesz a májusi óvodai beiratkozás. Május 8-9-én 9-16 óráig szeretettel várjuk a nyékládházi gyermekeket és szüleiket a Mátyás király út 2. sz alatti Dargay Attila Gyermekvarázs Óvodába!
Ezzel kapcsolatos kérdésekkel felvilágosítást a 06 46/ 391264-es telefonszámon adunk.Jó tudni az óvodai beiratkozásról

Akiknek gyermeke 2018. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét a legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, de csak szeptember 1-től. Ha a kisgyermek 2015. augusztus 31. után született, akkor csak 2019. szeptember 1-jétől kell óvodába járnia.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Ezért a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Beiratkozáshoz vigyétek magatokkal a kérelmet.


Ha a gyermek 2018. szeptember 1. és 2019. február 28. között tölti be a harmadik életévét, felvehető óvodába. (Ha van elég férőhely.) Ha a gyermek 2019. március 1. és augusztus 31. között tölti be a harmadik életévét, csak 2019. szeptember 1-től járhat óvodába. (Addig nem kötelesek felvenni.) Ha a szülő úgy dönt, hogy csak napi 4 órában kívánja igénybe venni az óvodai ellátást, akkor írásbeli kérelem formájában kell bejelenteni a törvényben előírt időkedvezmény igénybevételét. Ha a kisgyermek nem éri el az óvodába járáshoz szükséges fejlettségi szintet (pl. nem szobatiszta), akkor 4 éves koráig a bölcsődében maradhat. Az óvodapedagógus és a dajka nem köteles tisztába tenni a gyereket. 

Jelentkezés és felvétel

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. Jogszabály értelmében a gyermek életkora miatt kötelező óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az óvoda fenntartója az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről a beiratkozás első napját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint az óvoda honlapján. Önkormányzati óvodák esetében a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat az Önkormányzat által közzétett "Hirdetmény az óvodai felvételekről" című dokumentum tartalmazza. 

Jelentkezni a megadott időpontban lehet. Szabad óvodaválasztás szerint a kijelölt körzeti óvoda (amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik) köteles felvenni a kisgyermeket, de a szülő nem köteles oda beíratni. A lakóhely, tartózkodási hely alapján illetékes óvoda a jelentkezést csak helyhiány esetén utasíthatja el. Az a jelentkező, aki nem az óvoda felvételi körzetében lakik, csak a körzetes jelentkezők felvétele után fennmaradó helyre vehető fel. A felvételről az óvoda vezetője dönt.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. [Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.) 72. § (2)] Magán-, alapítványi-, és egyházi óvodák esetében - a férőhelyek függvényében - egész évben lehetőséget biztosítanak a jelentkezésre. Az egyházi, magán és alapítványi fenntartású óvodák a felvételt fizetési és más feltételekhez köthetik. [Nkt. 31. § (2)]

Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a gyermek oltási kiskönyve
  • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

 

                                                                                           Gálné Vasvenszki Judit

                                                                                                     Óvodavezető


2018-04-11 08:35


Vissza